GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

GIMP od podstaw, cz. 4. Przekształcenia

Włodzimierz Gajda

W kolejnym odcinku zajmiemy się kadrowaniem, przekształceniami całego obrazu oraz poszczególnych warstw. Do wprawnego wykonywania tych operacji niezbędna jest umiejętność posługiwania się prowadnicami oraz skalowaniem widoku.

1. Sterowanie widokiem obrazu

Wielkość obrazu wyświetlanego na ekranie można zmieniać. Służy do tego lista rozwijana widoczna na rysunku 1 w wierszu stanu. Po wybraniu wartości 12% widok obrazu zostanie znacznie pomniejszony (rysunek 2). GIMP umożliwia 256 krotne powiększenie widoku obrazu. Pojedynczy piksel przyjmuje wówczas rozmiar dużego kwadratu, co ilustruje rysunek 3.

Rysunek 1. Lista rozwijana do zmiany powiększenia widoku

Rysunek 2. Obraz wyświetlany w skali 12%

Rysunek 3. Obraz powiększony 256 razy

Do modyfikacji wielkości warto zapamiętać skróty klawiszowe:

Szybkie powiększenie i pomniejszenie widoku umożliwia także rolka myszki. Z przytrzymanym przyciskiem Shift powoduje ona powiększanie oraz pomniejszanie widoku obrazu.

Modyfikacja wielkości okna może powodować automatyczne skalowanie widoku. Takie zachowanie okna z obrazem wymusza przycisk zaznaczony na rysunku 1 w prawym górnym narożniku obrazu. Natomiast przycisk zaznaczony w prawym dolnym narożniku ułatwia poruszanie się po obrazie, który nie mieści się w całości w oknie (np. został powiększony 256 razy). Przycisk powoduje wyświetlenie okienka nawigacyjnego przedstawiającego cały obraz.

Wszystkie opcje dotyczące sterowania widokiem obrazu znajdziesz w menu głównym obrazu w opcji Widok.

Pamiętaj, że zmiana powiększenia widoku nie modyfikuje obrazu. Jeśli otworzysz plik graficzny, kilkukrotnie powiększysz widok, a następnie zapiszesz obraz, to zapisany plik będzie identyczny jak otworzony oryginał.

2. Linijki i prowadnice

Do precyzyjnego pozycjonowania położenia kursora służą prowadnice. Po włączeniu opcji Widok → Przyciągaj do prowadnic wskaźnik myszy po zbliżeniu do prowadnicy będzie się do niej przyklejał.

Na rysunku 4 zaznaczono linijki oraz prowadnice. Nową prowadnicę możesz dodać do obrazu przeciągając na niego — metodą ciągnij-upuść — linijkę. Wykonaj ruch wskazany czerwonymi strzałkami.

Rysunek 4. Prowadnice i linijki

Wszystkie prowadnice możesz przesuwać. W tym celu:

Jeśli prowadnicę przesuniesz i rzucisz poza obraz, to zostanie ona usunięta z obrazu. Podczas przesuwania prowadnicy ujrzysz komunikat Przenieś prowadnicę: 446 widoczny na rysunku 5 (podobny komunikat jest widoczny podczas dodawania nowej prowadnicy). Na podstawie widocznej wartości (446) możesz precyzyjnie umieścić prowadnicę z dokładnością do piksela.

Rysunek 5. Współrzędne przesuwanej prowadnicy

Prowadnice możesz także definiować przy użyciu opcji Obraz → Prowadnice. Znajdziesz tam opcje pozwalające na dodanie prowadnicy w wybranym punkcie, usunięcie wszystkich prowadnic oraz dodanie prowadnic na podstawie zaznaczenia. Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, zaznaczone zieloną obwódką na rysunku 6 zielone kreski, to oderwiesz opcję Obraz → Prowadnice do nowego okna widocznego na rysunku 7.

Rysunek 6. Opcja Obraz → Prowadnice

Rysunek 7. Opcja Obraz → Prowadnice po oderwaniu

GIMP umożliwia operowanie tylko poziomymi oraz pionowymi prowadnicami. Prowadnic nie można obracać.

Widoczność prowadnic możesz włączać i wyłączać skrótem Ctrl+Shift+T (Widok → Wyświetl prowadnice).

3. Przekształcanie całego obrazu

Opcje menu Obraz → Przekształcenia umożliwiają przekształcanie całego obrazu. Znajdziesz tam operacje:

widoczne na rysunku 8.

Rysunek 8. Opcja Obraz → Przekształcenia

3.1 Obracanie obrazu w lewo

W celu wykonania przekształcenia:

Otrzymasz obraz przedstawiony na rysunku 10.

Rysunek 9. Obracanie obrazu w lewo o 90 stopni

Rysunek 10. Obraz po obróceniu

3.2 Pionowe odbijanie obrazu

W celu wykonania przekształcenia:

Otrzymasz obraz przedstawiony na rysunku 12.

Rysunek 11. Pionowe odbijanie obrazu

Rysunek 12. Obraz po odbiciu

3.3 Gilotynowanie

Gilotynowanie polega na pokrojeniu obrazu na mniejsze obrazy zgodnie z położeniem prowadnic.

W celu wykonania przekształcenia:

Otrzymasz sześć obrazów widocznych na rysunku 14.

Rysunek 13. Prowadnice służące do gilotynowania dzielą obraz na sześć mniejszych obrazów

Rysunek 14. Sześć obrazów otrzymanych po operacji Gilotynowanie

3.4 Przekształcanie obrazów wielowarstwowych

Pamiętaj, że operacje dostępne w opcji Obraz → Przekształcenia operują na całym obrazie. Przekształceniu poddana zostaje każda warstwa, zaznaczenie, a nawet prowadnice! Przekonasz się o tym wykonując wymienione operacje na obrazie wielowarstwowym.

Otwórz obraz foto-7.xcf widoczny na rysunku 15. Obraz ten zawiera dwie warstwy, dwie prowadnice i selekcję. Następnie wykonaj operacje:

Otrzymasz obraz widoczny na rysunku 16. Obrotowi i odbiciu poddane zostały obie warstwy, prowadnice i zaznaczenie.

Rysunek 15. Dwuwarstwowy obraz z prowadnicami i zaznaczeniem

Rysunek 16. Obraz dwuwarstwowy po przekształceniach

Przekształceniu podlegają: warstwy, selekcje, prowadnice.

4. Kadrowanie fotografii

Rysunek 17 przedstawia dwa narzędzia:

Narzędzie do przesuwania wykorzystywaliśmy już przy przesuwaniu prowadnic.

Rysunek 17. Narzędzia do przesuwania i kadrowania

4.1 Kadrowanie

W celu wykadrowania fotografii:

Po zakończonej operacji kadrowania otrzymasz obraz widoczny na rysunku 20.

Pamiętaj, że kadrowaniu podlegają wszystkie warstwy oraz zaznaczenie. Po wykonaniu operacji kadrowania wymiary wszystkich warstw oraz zaznaczenie zostaną przycięte do wykadrowanego fragmentu.

Rysunek 18. Kadrowanie fotografii

Rysunek 19. Okno dialogowe Kadrowanie i zmiana wymiarów

Rysunek 20. Obraz po wykadrowaniu

4.2 Zmiana rozmiaru

Operacja Zmiana rozmiaru dostępna w oknie dialogowym z rysunku 19 modyfikuje wymiar obrazu, nie zmieniając wielkości warstw ani zaznaczenia.

W celu wykonania operacji:

Otrzymasz obraz widoczny na rysunku 23. Zauważ żółto-czarną markizę, która informuje o wymiarach warstwy. Jak widać wymiar warstwy pozostał niezmieniony, warstwa wystaje poza obszar obrazu. Wybierz teraz narzędzie do przesuwania (skrót: m) i przesuń warstwę z obrazem (metodą ciągnij-upuść). Otrzymasz obraz widoczny na rysunku 24. W ten sposób, po modyfikacji wymiaru fotografii możesz przesuwać warstwy obrazu, zmieniając fragment, który ma być widoczny.

Pamiętaj, że przy kadrowaniu i zmianie wymiarów obrazu bardzo przydatne okazują się prowadnice!

Opisana operacja zmiany wymiarów umożliwia wyłącznie zmniejszenie obrazu. Jeśli chcesz powiększyć wymiar obrazu użyj opcji Obraz → Wymiary płótna.

Rysunek 21. Obraz z dodanymi prowadnicami

Rysunek 22. Markiza operacji kadrowania i zmiany rozmiaru

Rysunek 23. Obraz po zmianie rozmiaru

Rysunek 24. Obraz po przesunięciu warstwy ze zdjęciem

5. Skalowanie fotografii

Opcja Obraz → Skaluj obraz umożliwia skalowanie obrazu. W celu przeskalowania obrazu o wymiarach 800×600 pikseli kolejno:

Zwróć uwagę na spinacz łączący wartości Szerokość i #####ILUSTRACJA Wysokość##### na rysunku 26. Wymusza on zachowanie proporcji. Jeśli go wyłączysz, będziesz mógł przeskalować obraz do dowolnych wymiarów, np. 100×500. Odbędzie się to jednak kosztem proporcji obrazu).

Rysunek 25. Obraz poddawany skalowaniu. Belka tytułowa informuje o wymiarach obrazu

Rysunek 26. Okno dialogowe Skalowanie obrazu

Rysunek 27. Przeskalowany obraz zawiera w belce tytułowe nowe wymiary: 200×150

6. Przekształcenia warstwy lub zaznaczenia

Narzędzia zaznaczone na rysunku 28 umożliwiają przekształcanie pojedynczej warstwy obrazu lub bieżącego zaznaczenia. Służą one do:

Rysunek 28. Narzędzia do przekształcania warstwy lub zaznaczenia

6.1 Obrót

W celu wykonania operacji obrotu:

Otrzymasz obraz przedstawiony na rysunku 30. Zwróć uwagę, że część obrazu będzie przezroczysta (szara szachownica widoczna na rysunku 30).

Rysunek 29. Obracanie warstwy obrazu

Rysunek 30. Obraz otrzymany po obrocie warstwy

Wykonując operację obrotu możesz zmienić środek obrotu. Służy do tego czarna kropka oraz opcje zaznaczone na rysunku 31. Przesuń czarną kropkę, po czym obróć zdjęcie zegara z rysunku 31. Otrzymasz obraz widoczny na rysunku 32.

Zauważ, że podobnie jak poprzednio część pikseli jest przezroczysta, zaś wymiary warstwy otrzymanej po obrocie (oznaczone na rysunku 32 żółto-czarną markizą) wystają poza obraz.

Obrót możesz wykonać podając kąt obrotu jak liczbę w polu edycyjnym z rysunku 29 lub przesuwając wskaźnikiem myszy (metoda ciągnij-upuść) narożniki warstwy.

Rysunek 31. Zmiana środka obrotu

Rysunek 32. Obraz otrzymany po obrocie

6.2 Skalowanie

W celu przeskalowania warstwy:

Otrzymasz obraz przedstawiony na rysunku 34.

Skalowanie możesz wykonać podając nowe wymiary jako liczby w polach edycyjnych z rysunku 33 lub przesuwając wskaźnikiem myszy (metoda ciągnij-upuść) narożniki warstwy.

W odniesieniu do operacji ciągnij upuść istotne są ustawienia narzędzia widoczne na rysunku 35. Do właściwości tych dostaniesz się klikając podwójnie ikonę narzędzia w oknie głównym GIMP-a (rysunek 28) lub wybierając opcję Okna dialogowe → Opcje narzędzia. Właściwości operacji skalowania umożliwiają m.in. wymuszenie stałych proporcji skalowanej warstwy. Efekt ten osiągniesz również przytrzymując przyciski Ctrl oraz Alt podczas skalowania warstwy przy użyciu myszy (po wybraniu narzędzia najpierw naciśnij Ctrl+Alt, a dopiero później kliknij narzędziem w warstwę).

Rysunek 33. Skalowanie warstwy obrazu

Rysunek 34. Obraz otrzymany po przeskalowaniu warstwy

Rysunek 35. Właściwości narzędzia do skalowania

6.3 Nachylanie

W celu nachylenia warstwy:

Otrzymasz obraz przedstawiony na rysunku 37.

Rysunek 36. Nachylanie warstwy obrazu

Rysunek 37. Obraz otrzymany po nachyleniu warstwy

6.4 Zmiana perspektywy

W celu przekształcenia perspektywy:

Operację powtórz w odniesieniu do poziomych krawędzi (rysunek 40). Otrzymasz prostokątny obraz przedstawiony na rysunku 41. Krawędzie plakatu na rysunku 41 są równoległe do krawędzi obrazu.

Rysunek 38. Prowadnice ułatwające uzyskanie pionowych krawędzi

Rysunek 39. Zmiana perspektywy obrazu

Rysunek 40. Ponowna zmiana perspektywy obrazu

Rysunek 41. Obraz z wyprostowanymi krawędziami

Narzędzie modyfikacji perspektywy możemy wykorzystać m.in. poprawiania zdjęć architektonicznych. Pion na fotografii z rysunku 42 jest wyraźnie zbieżny ku środkowi zdjęcia. Lampa widoczna po prawej stronie przechyla się w kierunku lewym, zaś lewa ściana teatru przechyla się niczym wieża w Pizzie. Efekt taki jest skutkiem uniesienia aparatu fotograficznego ku górze. Wykorzystując narzędzie do modyfikacji perspektywy, możemy opisane mankamenty zminimalizować. Pionowe krawędzie budynku oraz latarnia na rysunku 43 są równoległe do pionowych prowadnic.

Rysunek 42. Zdjęcie teatru

Rysunek 43. Zdjęcie teatru po kilkukrotnym wykonaniu operacji zmiany perspektywy

6.5 Odbijanie

W celu odbicia warstwy:

Rysunek 44 przedstawia obraz czterowarstwowy. Każda warstwa obrazu jest identyczna. Trzy warstwy poddano operacji odbicia.

O tym, czy odbicie jest pionowe czy poziome decydują właściwości narzędzia. Przycisk Ctrl pozwala na szybką zmianę trybu pracy narzędzia.

Rysunek 44. Cztery identyczne warstwy odbite pionowo i poziomo

lp. Przykład
1. Wszystkie przykłady w spakowanym archiwum

Tabela 1. Przykłady do pobrania


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0